High impact pressure JIS G3135 SPFC590

Authors: Hiroshi Shuto · Tatsuo Yokoi · Daisuke Maeda · Eisaku Sakurada · Takeshi ToyodaAffiliation: Nippon Steel