4130 steel in taiyuan

Location: No.2, Jiancaoping Street, Jiancaoping District, Taiyuan, 030003