jis g3131 sphc specification

Authors: Hiroshi Shuto · Tatsuo Yokoi · Daisuke Maeda · Eisaku Sakurada · Takeshi ToyodaAffiliation: Nippon Steel